KHẨU TRANG THAN HOẠT TÍNH NeoMask

    Sản phẩm của NeoVision được sản xuất ứng dụng công nghệ cao chống ô nhiễm như than hoạt tính ép trong vải – ACC (chống ô nhiễm/Anti-pollution)

    KHẨU TRANG THAN HOẠT TÍNH NeoMask đạt các chứng chỉ: 

    ACC ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001

    ACC ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 13485
    ACC ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 14001